Konsulencë

Konsulencë për profesionistët e rinj të fushës së dhunës në familje.

Supervizim dhe mentorim për profesionistët dhe organizatat që duan të bëhen pjesë e angazhimit kundër dhunës me bazë gjinore. Supervizim për profesionistët e tjerë si mësues, psikologë  shkollor, policë, etj; në lidhje me rastet problematike të dhunës me bazë gjinore.